Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyplatenie odmeny zo sociálneho fondu pri príležitosti pracovného jubilea v roku 2017

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.2.2 Vyplatenie odmeny zo sociálneho fondu pri príležitosti pracovného jubilea v roku 2017

Ing. Martina Švaňová


Ako postupovať pri vyplatení odmeny zo sociálneho fondu pri príležitosti pracovného jubilea alebo životného jubilea, ak je v dobe dovŕšenia zamestnanec na rodičovskej dovolenke?

Podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení”) je za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, platiteľom zdravotného poistenia štát. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje tak na zamestnanca ako i na samostatne zárobkovo činnú osobu. Avšak, ak zamestnanec nejaký príjem počas poberania rodičovského príspevku bude mať, tak tento príjem bude podliehať plným zdravotným odvodom plateným tak zamestnancom ako aj jeho zamestnávateľom. Zamestnávateľ prihlasuje na zdravotné poistenie osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch alebo po skončení pracovného pomeru na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň.

Z pohľadu daňového

Čerpanie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. Podstatou čerpania je skutočnosť, že nemá diskriminačný prvok. Ak sa teda spoločnosť rozhodne naplniť svoju sociálnu politiku vyplácaním vernostnej odmeny, nič tomu nebráni, ak má nastavenie takejto odmeny nediskriminačný efekt. Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti aj príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu. Takto vyplatený príjem nie je uvedený v § 5 ods. 5 a 7 ZDP, t. j., nejde o príjem oslobodený od dane z príjmov alebo príjem, ktorý nie je predmetom dane. Preto pri vyplatení takejto odmeny pôjde u zamestnanca o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

 Z pohľadu odvodov

Podľa § 10b ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je za zárobkovú činnosť na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: