dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

15.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5 Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD.


Stiahnuť vzor

DOHODA O PREHĹBENÍ KVALIFIKÁCIE

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ...................... prácu