dnes je 20.6.2021

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1.1 Vzor dohody o vykonaní práce

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................
IČO: .....................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .................................................... 
Adresa trvalého pobytu: ..................................................... 
Dátum narodenia: .............................................................

Článok 1.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na pracovnej úlohe: xxx (vypracovanie daňového priznania za rok 2020; vymaľovanie bytu, natretie plotu, presťahovanie zariadení, xxx).

Rozsah práce: 50 hodín.

Odpracovaný rozsah pracovného času je zamestnanec povinný viesť v osobitnej evidencii – výkaze odpracovaných hodín.

Pracovná úloha bude vykonávaná v období od .................2021 do ...............2021.

Za vykonanú úlohu patrí zamestnancovi odmena vo výške ...................eur brutto, splatná po vykonaní pracovnej úlohy. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že odmenu zamestnávateľ poukáže na účet zamestnanca vedený v xxx, číslo: xxxx, a to do troch dní odo dňa odovzdania pracovnej úlohy. /

Alt. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli, že odmenu zamestnávateľ poukáže na účet zamestnanca vedený v xxx, číslo: xxxx, a to do troch dní odo dňa odovzdania časti pracovnej úlohy /pozn. tu sa musí popísať, čo je časť pracovnej úlohy, kedy sa má/môže odovzdať/.

V prípade, ak je zamestnancovi priznaný a vyplácaný invalidný/ starobný/ predčasný starobný dôchodok, je povinný preukázať túto skutočnosť zamestnávateľovi.

Článok 2.

Zamestnanec je povinný vykonať dohodnutú úlohu osobne, vykonávať prácu zodpovedne a riadne, dodržiavať právne predpisy a pracovať podľa dohodnutých podmienok. Pozn. Tu možno podrobnejšie vymedziť podmienky, ako má byť pracovná úloha vykonávaná a vykonaná v kontexte § 226 ods. 4.

Zamestnávateľ je povinný utvárať primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, oboznámiť zamestnanca s právnymi predpismi a predpismi BOZP a poskytnúť zamestnancovi dohodnutú odmenu.