Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.1.1 Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

 

 

 

 

Názov a sídlo spoločnosti:

IČO: .......................................................................................................

 

 

a

Zamestnanec:

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................................

 

 

Zamestnanec zastáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ......................2001 pracovnú pozíciu personálneho riaditeľa.

Článok 1.

Predmetom tejto dohody je zvýšenie kvalifikácie zamestnanca a zamestnávateľ súhlasí s tým, aby si zamestnanec zvyšoval kvalifikáciu.

Zamestnanec si bude zvyšovať kvalifikáciu štúdiom .......................... napr. štúdiom v študijnom odbore právo v externej forme štúdia (pozn. je potrebné uviesť druh, spôsob zvýšenia kvalifikácie, študijný odbor).

Zamestnanec si bude zvyšovať kvalifikáciu na ........................... (pozn. je potrebné uviesť názov školy).

Zvyšovanie kvalifikácie počas štúdia zamestnanca bude trvať ................ rokov/......... akademické roky (pozn. je potrebné uviesť trvanie štúdia).

Štúdium zamestnanec ukončí záverečnými štátnymi skúškami v akademickom roku .................. (pozn. je potrebné uviesť spôsob ukončenia štúdia).

Článok 2.

Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi počas zvyšovania kvalifikácie pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 140 ods. 3 Zákonníka práce v tomto rozsahu:

  1. v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,

  2. dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,

  3. päť dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky,

  4. 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania,

  5. desať dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.

Zamestnávateľ sa ďalej zaväzuje poskytovať zamestnancovi úhradu cestovných nákladov (pozn. nie je povinnosťou zamestnávateľa, záleží len od rozhodnutia zamestnávateľa, či zamestnancovi okrem pracovného voľna s náhradou mzdy poskytne aj iné plnenia, napr. poskytovanie finančných prostriedkov na kúpu študijných materiálov, zaplatenie poplatku za štúdium a pod.).

Článok 3.

Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení štúdia zotrvá u zamestnávateľa štyri roky (pozn.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: