dnes je 20.6.2021

Input:

Vzor pracovného poriadku

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.1 Vzor pracovného poriadku

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


PRACOVNÝ PORIADOK

Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce)

 • - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej organizácie (pozn., ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov),
 • - ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov (pozn. ani zamestnanecká rada ani odborová organizácia, zamestnávateľ vydáva pracovný poriadok sám, t. j., nie je potrebný súhlas zamestnancov na vydanie pracovného posudku).

vydáva tento pracovný poriadok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov.

Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovenia pracovnoprávnych predpisov a z uzatvorenej dohody.

Práva a povinnosti neupravené Pracovným poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok II.

Konanie v mene zamestnávateľa

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa štatutárny orgán a vedúci zamestnanci, ktorí sú oprávnení robiť v mene zamestnávateľa tie právne úkony, ktoré vyplývajú z ich funkcií určených Organizačným poriadkom zamestnávateľa.

PRACOVNÝ POMER

Článok III.

Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže od uchádzača o prvé zamestnanie vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý už bol zamestnaný, vyžiadať potvrdenia o zamestnaní, prípadne pracovný posudok.

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť uchádzača o zamestnanie s právami a povinnosťami, s pracovnými podmienkami a so mzdovými podmienkami.

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 1. o tehotenstve,
 2. o rodinných pomeroch,
 3. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
 4. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne. Pracovnú zmluvu so zamestnancom uzatvára personálny riaditeľ najneskôr deň pred dohodnutým dňom nástupu do práce. Najneskôr v deň nástupu do práce odovzdá personálny riaditeľ zamestnancovi pracovnú zmluvu a pracovnú náplň.

Po uzatvorení pracovnej zmluvy zamestnanec vyplní vyhlásenie na zdanenie príjmov v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti.

Zamestnávateľ uzatvorí so zamestnancom, ktorý pri plnení svojich pracovných povinností hospodári s hodnotami, ktoré je povinný vyúčtovať, dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Pri nástupe do práce je príslušný vedúci zamestnanec povinný oboznámiť nového zamestnanca s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovného poriadku, interných predpisov zamestnávateľa, kolektívnej zmluvy, z právnych predpisov vzťahujúcimi sa na ním vykonávanú prácu, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 ZP aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok IV.

Zmeny dohodnutých pracovných podmienok

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy sa môže zmeniť len za podmienok stanovených Zákonníkom práce.

Zamestnanca môže vyslať na pracovnú cestu jeho nadriadený zamestnanec, ktorý je povinný vyslanie na pracovnú cestu potvrdiť na cestovnom príkaze.

Článok V.

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer sa môže skončiť len na základe spôsobov uvedených v § 59 ZP, a to dohodu, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby a zaniká smrťou zamestnanca.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať všetky písomnosti, podklady, pracovné prostriedky a predmety, ktoré používal u zamestnávateľa. So zamestnancom, s ktorým bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti sa vykoná inventarizácia, o výsledku ktorej sa spíše protokol.

Zamestnávateľ vydá zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní a na jeho žiadosť pracovný posudok.

Článok VI.

Porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnávateľ môže ako porušenie pracovnej disciplíny hodnotiť najmä správanie zamestnanca:

 • - oneskorený príchod na pracovisko,
 • - príchod na pracovisko pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok,
 • - svojvoľné opustenie pracoviska,
 • - porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria predmet podnikateľského tajomstva (predmet podnikateľského tajomstva má každý zamestnanec vymedzený individuálne v pracovnej zmluve),
 • - zdržiavanie sa na pracovisku zamestnávateľa mimo pracovného času bez súhlasu nadriadeného zamestnanca,
 • - vykonávanie prác v pracovnom čase pre seba alebo v prospech tretích subjektov,
 • - používanie pracovných nástrojov zamestnávateľa vo svoj prospech alebo v prospech tretích subjektov,
 • - používanie internetu, služobného telefónu na osobné účely,
 • - vykonávanie konkurenčnej činnosti bez súhlasu zamestnávateľa,
 • - používanie osobných motorových vozidiel zamestnávateľa na osobné účely bez súhlasu nadriadeného zamestnanca.

Intenzitu porušenia pracovnej disciplíny posudzuje zamestnávateľ podľa konkrétnych okolností, za ktorých došlo k porušeniu pracovnej disciplíny.

Článok VII.

Pracovný čas, dovolenka

Ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa je 40 hodín. U zamestnávateľa je rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas na päť pracovných dní v týždni, a to od 8,00 hod. do 16,30 hod.


Pozn. zamestnávateľ sa rozhoduje podľa povahy práce a jej organizácie, čo potom premietne aj do pracovného poriadku – napr. pružný pracovný čas, uvedie jeho rozdelenie napr. základný pracovný čas je od 9:00 do 15:00 a voliteľný pracovný čas je od 6:00 do 9:00 a od 15:00 a 18:00. Pružné pracovné obdobie je napr. príslušný kalendárny mesiac.

Zamestnanec je povinný evidovať svoj pracovný čas v knihe dochádzky, ktorá je umiestnená na pracovisku/elektronicky pri vstupe do objektu zamestnávateľa ...............

Prácu nadčas je zamestnancovi oprávnený nariadiť jeho vedúci zamestnanec.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca upraviť jeho pracovný čas, ak tomu nebránia prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ v súlade s plánom čerpania dovolenky, ktorý zamestnávateľ zostavuje po dohode so zástupcami zamestnancov a prihliada na oprávnené záujmy zamestnancov.

Zamestnanec môže požiadať o čerpanie dovolenky mimo plánu čerpania dovolenky svojho nadriadeného vedúceho zamestnanca. Zamestnanec je povinný požiadať o čerpanie dovolenky najneskôr dva týždne pred predpokladaným dňom nástupu na dovolenku. Nadriadený vedúci zamestnanec je povinný posúdiť žiadosť zamestnanca do 5 dní odo dňa jej predloženia zamestnancom.


Pozn. v čase pandémie môže mať význam doplniť aj niektoré pravidlá z § 250b ZP (napr. organizáciu pracovného času, určovanie čerpania dovolenky)

Článok VIII.

Mzdové podmienky

Mzdové podmienky zamestnancov sú upravené v Mzdovom poriadku a následne dohodnuté v pracovnej zmluve s každým zamestnancom.

Článok IX.

Prekážky v práci

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, ošetrovania dieťaťa, chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení:

 1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b. narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c. sprevádzanie

 1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d. úmrtie rodinného príslušníka

 1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
 2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
 3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k