dnes je 26.9.2020

Input:

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.2 Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť dokument


PRACOVNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 42 a nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..........................................................................
IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ................................................................. 
Adresa trvalého pobytu: .................................................................. 
Dátum narodenia: ..........................................................................

Pozn. prípadne ďalšie údaje na identifikáciu zamestnanca.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na uzavretí pracovnej zmluvy za týchto podmienok:

Článok 1. 
Druh práce

Zamestnanec bude na základe tejto pracovnej zmluvy u zamestnávateľa vykonávať druh práce: ..............................

Stručná charakteristika druhu práce: ..................................................

Článok 2. 
Deň nástupu do práce

Pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa vzniká dňom nástupu do práce, ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý na deň .........................2020.

Článok 3. 
Trvanie pracovného pomeru

Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa uzatvára na neurčitý čas.

Článok 4. 
Miesto výkonu práce

Miestom výkonu práce zamestnanca je .....................................................

Článok 5. 
Mzdové podmienky

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na mzde vo výške ....................€/ mesačne brutto (slovom: ..................... eur).

Ostatné mzdové nároky budú zamestnancovi poskytované v súlade so Zákonníkom práce. /pozn. prípadne sa rozpíšu jednotlivé zložky mzdy – základná zložka mzdy – časová a/alebo výkonnostná/.

Na základe žiadosti zamestnanca bude mzda zamestnancovi vyplatená bezhotovostným spôsobom, a to na účet zamestnanca vedený 
V ......................, číslo účtu: ..................................

V prípade mzdových podmienok + aj pravidelných náležitostí pracovnej zmluvy možno odkázať na ustanovenia príslušnej kolektívnej zmluvy.

Napr. Pracovný čas zamestnanca sa spravuje čl. .........príslušnej podnikovej kolektívnej zmluvy uzatvorenej zamestnávateľom.

Článok 6. 
Pravidelné obsahové náležitosti

Pracovný čas je 40 hodín týždenne (a prípadne možno uviesť- a je rozvrhnutý rovnomerne do päťdňového pracovného týždňa od pondelka do piatku.)

Zamestnancovi patrí za podmienok podľa § 103 Zákonníka práce dovolenka za kalendárny rok vo výmere štyri týždne/ päť týždňov/..... týždňov.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba v prípade, ak dáva výpoveď zamestnávateľ, je jeden mesiac. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Výplatný termín u zamestnávateľa je určený na 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodli na skúšobnej dobe, ktorá je ..... /tri mesiace/. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Článok 7. 
Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu osobne, zodpovedne a riadne, plniť pokyny zamestnávateľa a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a iných právnych predpisov a riadiť sa právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu ním vykonávanú.

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Zamestnávateľ sa zaväzuje