Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Započítavanie doby materskej a rodičovskej dovolenky a výkon práce v roku 2017

9.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.2.1 Započítavanie doby materskej a rodičovskej dovolenky a výkon práce v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Ako je to v prípade započítania praxe v čase, keď sa fyzická osoba ku dňu nástupu do zamestnania osobne a celodenne starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom do 7 rokov veku (v našom prípade je to obdobie od 13. 11. 2011 do 31. 08. 2017 - začiatok materskej a následne rodičovskej dovolenky a po troch rokoch fyzická osoba pokračovala v predĺženej rodičovskej dovolenke s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Z vášho popisu nie je celkom zrejmé, čo sa pýtate. Pravdepodobne vyžadujete informáciu o tom, či sa čas strávený na MD, RD počíta ako výkon práce na pracovnoprávne účely.

Uvedené upravuje § 144a ZP, v zmysle ktorého sa ako výkon práce posudzuje aj doba:

a) keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,

c) náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa § 96b ZP,

d) prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,

e) dovolenky,

f) počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,

g) ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.

Zákon ďalej ustanovuje, čo sa ako výkon práce neposudzuje. Je to doba:

a) výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,

b) práce nadčas, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa za ňu poskytne náhradne voľno,

c) počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,

d) pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: