Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v zákone o inšpekcii práce od 1.1.2012

22.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2012 je účinný zákon č. 512/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa novelizuje predovšetkým zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na zvýšenie základných zložiek miezd lekárov.

Okrem právnej úpravy miezd lekárov zákon novelizuje v čl. III aj zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“).

Novela sa týka § 7 ods. 8 zákona o inšpekcii práce.

V § 7 zákona o inšpekcii práce sú stanovené právomoci, povinnosti a oprávnenia inšpektorátov práce. V § 7 ods. 8 sa do 31.12.2011 stanovovalo, že inšpektorát práce je povinný:

  1. bezodkladne preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu, 18c) (odkaz 18c smeruje na § 149 Zákonníka práce),

  2. zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom, alebo štatutárnemu orgánu zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 10) (odkaz 10 smeruje na napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko).

Od 1.1.2012 sa inšpektorátom práce stanovuje nová povinnosť. Inšpektorát práce je povinný podľa § 7 ods. 8 písm. c) zákona o inšpekcii práce vykonať inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30 dní od doručenia podnetu18ca) a o výsledku inšpekcie prácebezodkladne informovať osobu, ktorá podala podnet.

Uvedené ustanovenie obsahuje niekoľko zložiek:

1. ide o inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce inšpekcia práce je

  1. dozor nad dodržiavaním

    1. pracovnoprávnych predpisov, 2) (pozn. odkaz 2 smeruje na napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

    2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy, 2a) (pozn. odkaz 2a smeruje na zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

    3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: