dnes je 12.8.2020

Input:

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.21.2.1 Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Prosím o radu vo veci zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy.

Inkasná spoločnosť nám zaslala žiadosť o realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy, kde priložili aj zmluvu o úvere, kde je uvedené, že svojím podpisom uzatvára klient aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedená zmluva o úvere je z roku 2013. Zamestnanec nesúhlasí so zrážkami, nakoľko nepodpísal dohodu o zrážkach zo mzdy zvlášť a tvrdí, že sa s veriteľom súdi.

Inkasná spoločnosť tvrdí, že nemusí byť uzatvorená zvlášť dohoda o zrážkach, nakoľko je to z roku 2013. A že dohody o zrážkach zo mzdy uzatvárať zvlášť je povinnosť len od roku 2014.

Prosím ako postupovať v takom prípade?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ vykonáva zrážky tohto typu v zmysle § 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, pričom povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca mu vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je pre tento účel Občiansky zákonník.

Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v § 551 pripúšťa, že pohľadávku je možné zabezpečiť písomnou dohodou o zrážkach zo mzdy uzatvorenou medzi veriteľom a dlžníkom, pričom zrážky zo mzdy nesmú byť vyššie, než by boli zrážky na základe rozhodnutia. Platiteľ mzdy je povinný zrážku zraziť a začať odvádzať v okamihu, keď je mu takáto dohoda predložená.

Dohoda o zrážkach zo mzdy môže byť aj súčasťou zmlúv, ale nie spotrebiteľských, pri ktorých je v zmysle § 5a ods.1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov neprípustné zabezpečenie a uspokojenie pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže by táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny a spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.

Podľa § 29b toho istého zákona sa vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. májom 2014 posudzujú podľa predpisov účinných do 30. apríla 2014.

Záver:

Zamestnávateľ v tomto prípade nemá na výber, dňom predloženia dohody o zrážkach zo mzdy by mal začať zrážky vykonávať. Ak by tak neurobil, veriteľ by sa mohol domáhať náhrady škody. Nespomínate, ale malo by tam byť aj postúpenie pohľadávky, R Collectors nie je pravdepodobne pôvodný veriteľ.