Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016

Ing. Martina Švaňová

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP”) legislatívne upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2004 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Kto vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa do termínu 30. septembra 2017. U platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, je potrebné ročné zúčtovanie vykonať najneskôr do 31. októbra 2017.

Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP za rok 2016 nasledovne:

za zamestnanca, ak:

 • jeho príjem v niektorom mesiaci presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch bol väčší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov,

 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace bol menší ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale celkovo bol väčší ako maximálny ročný vymeriavací základ,

 • mal viacerých zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

 • vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. bol nižší ako 1,5-násobok ročnej odpočítateľnej položky, t. j. 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,

 • vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. bol vyšší ako 1,5-násobok ročnej odpočítateľnej položky, t.j. 6 840 € a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,

 • vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. bol nižší ako 1,5-násobok ročnej odpočítateľnej položky, t. j. 6 840 € a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roku,

za SZČO:

 • zdravotná poisťovňa vykoná RZZP všetkým samostatne zárobkovo činným osobám

za samoplatiteľa (platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.), ak:

 • jeho príjem podľa § 7 a § 8 ZDP bol väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa alebo jeho príjem z dividend bol väčší ako 0,00 €,

za poistenca štátu (§ 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z.), ak:

 • mal kapitálové a ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek, atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 €

 • mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie RZZP,

za ostatných poistencov:

 • ak boli časť roka zdravotne poistení v cudzine a časť roka boli zdravotne poistení v Slovenskej republike a mali príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnili aspoň jednu podmienku z podmienok na vykonanie RZZP,

 • ktorí mali súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,

 • ktorí sa stali v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnili aspoň jednu z podmienok na vykonanie RZZP

Zdravotná poisťovňa môže RZZP vykonať aj v iných prípadoch, ako vo vyššie uvedených, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok, resp. nedoplatok.

Zdravotná poisťovňa nemusí vykonať RZZP za poistenca, ktorý počas kalendárneho roku 2016:

 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem ani v jednom mesiaci nepresiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, nemal príjem podľa § 7 a § 8 ZDP a príjem z dividend,

 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem v každom mesiaci presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjem podľa § 7 a § 8 ZDP a príjem z dividend,

 • mal len jedného zamestnávateľa a jeho príjem pre uplatnenie odpočítateľnej položky sa mesačne znižoval o odpočítateľnú položku a nemal iný príjem zo zárobkovej činnosti,

 • mal viacerých zamestnávateľov, ale jeho príjem v úhrne nepresiahol v žiadnom mesiaci päťnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjem podľa § 7 a z dividend,

 • mal jedného zamestnávateľa a činnosť vykonával v pracovnom pomere, štátno-zamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a zamestnávateľ uplatňoval odvodovú úľavu,

 • mal príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou,

 • mal príjem oslobodený od dane, okrem príjmu z dividend,

 • mal príjem z dividend za roky 2011 a 2012 nepresahujúci sumu minimálneho vymeriavacieho základu,

 • zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

 • nemusel za rok 2016 podať daňové priznanie.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre výpočet ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa v RZZP vykoná výpočet sumy poistného z vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. za všetkých platiteľov poistného okrem štátu a výpočet sumy preplatku na poistnom alebo nedoplatku na poistnom v členení podľa jednotlivých platiteľov poistného okrem štátu.

Do vymeriavacieho základu podľa § 13 zákona vstupujú príjmy, ktoré sa pre účely zákona o zdravotnom poistení považujú za zárobkovú činnosť (§ 10 zákona č. 580/2004 Z. z.), a to:

a. príjmy zo závislej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m)ods. 2 a 3 ZDP,

b. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,

c. kapitálové príjmy – príjmy zdaňované podľa § 7 ZDP,

d. ostatné príjmy – príjmy zdaňované podľa § 8 ZDP,

e. príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 2 ZDP a § 5 ods. 7 ZDP.

Povinnosť oznámiť údaje do 31. 05. 2017

Na vykonanie ročného zúčtovania zdravotná poisťovňa použije údaje:

 • vykázané podľa § 20 zákona č. 580/2004 Z. z.,

 • oznámené platiteľmi poistného podľa § 22 až § 24 zákona č. 580/2004 Z. z.,

 • oznámené inštitúciami poskytujúcimi súčinnosť pri ročnom zúčtovaní poistného podľa § 29b ods. 6 až 15 zákona č. 580/2004 Z. z..

Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložil príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. mája 2017 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa mu predpíše preddavok z priemernej mesačnej mzdy (zamestnávateľ) alebo z minimálneho základu (SZČO a samoplatiteľ).

Príklad č. 1:

Fyzická osoba bola v roku 2016 zamestnancom od 1. 1. do 31. 5.

Zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného od 1. 6. 2016 neoznámila, preto jej zdravotná poisťovňa za obdobie od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 určí poistné vo výške 14% z priemernej mesačnej mzdy (za rok 2014) vo výške 120,12 € mesačne (858,00 x 14%).

Ak by si fyzická osoba splnila oznamovaciu povinnosť a prihlásila sa ako samoplatiteľ, preddavok na poistné a poistné by boli z vymeriavacieho základu z 50% priemernej mesačnej mzdy vo výške 60,06 € mesačne (429 x 14%).

Poistenci, ktorí mali v roku 2016 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy do 31. 5. 2017 na tlačive „Oznámenie o príjmoch za rok 2016”.

Prečo sa vykonáva ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

V priebehu kalendárneho roku sa poistné na zdravotné poistenie platí preddavkovo. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poisteného vykonáva. Takto vypočítané poistné sa potom porovnáva so zaplatenými preddavkami, kde výsledkom môže byť preplatok na poistnom – ak sú preddavky vyššie ako poistné alebo nedoplatok na poistnom – ak je poistné vyššie ako zaplatené preddavky.

Príklad č. 2:

Fyzická osoba dosiahla počas roka 2016 tieto príjmy:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP vo výške 48 530 €, z ktorých zamestnávateľ vypočítal, odviedol a vo výkazoch zamestnávateľa vykázal preddavky na poistné vo výške 1 941,20 € za zamestnanca a 4 853,00 € za zamestnávateľa,

 • ostatné príjmy podľa § 8 ZDP vo výške 4 300 € na základe podaného daňového priznania.

Vymeriavací základ v úhrne je 52 830 €. Nakoľko prekračuje maximálny ročný vymeriavací základ 51 480 €, zdravotná poisťovňa dosiahnutý vymeriavací základ úmerne kráti koeficientom: 51 480 : 52 830 = 0,974446, určí podľa jednotlivých druhov príjmu prepočítaný vymeriavací základ, ročné poistné v príslušných sadzbách poistného, ktoré porovná s preddavkami na poistné a vyčísli výsledok ročného zúčtovania nasledovne:

Druh príjmu Dosiahnutý vymeriavací základ Preddavky na poistné Sadzba 
poistného
 
Prepočítaný vymeriavací základ Ročné 
poistné
 
Výsledok ročného zúčtovania 
Závislá činnosť  48 530,00  1 941,20  4 %  47676,98  1 907,07  34,13  
4 853,00  10 %  4 767,69  85,31  
Ostatné príjmy  4 300,00     14 %  4 224,41  591,41  - 591,41  
Spolu  52 830,00  1 941,20     51 901,39  2 498,48  - 557,28  
4 853,00  4 767,69  85,31  

Výsledkom ročného zúčtovania je:

 • za fyzickú osobu – nedoplatok 557,28 €, ktorý pozostáva z preplatku zamestnanca 34,13 € a nedoplatku z ostatných príjmov 591,41 €,

 • za zamestnávateľa – preplatok 85,31 €.

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného

V zmysle § 19 ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť platiteľom poistného výsledky RZZP, a to zaslaním:

 • oznámenia o výsledku ročného zúčtovania – ak je výsledkom preplatok,

 • výkazu nedoplatkov – ak je výsledkom nedoplatok.

OznámenieVýkaz nedoplatkov obsahujú okrem iného:

 • údaj o výške preplatku, resp. nedoplatku z RZZP,

 • údaje, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte RZZP,

 • u SZČO údaj o výške preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná odvádzať od 1. 1. 2018,

 • poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku RZZP resp. poučenie o možnosti podať námietky voči výkazu nedoplatkov.

Ak je RZZP vykonávané poistencovi iba na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase vykonania RZZP je zamestnancom aspoň u jedného z posledných zamestnávateľov, výsledok oznámi zdravotná poisťovňa jeho zamestnávateľovi.

Ak poistenec v čase vykonania RZZP nie je zamestnancom ani u jedného z posledných zamestnávateľov, zdravotná poisťovňa výsledok RZZP za zamestnanca oznámi poistencovi a všetkým jeho posledným zamestnávateľom.

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok RZZP za zamestnanca poistencovi.

Vyrovnanie

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: