dnes je 7.12.2022

Input:

Čas poskytnutia informácií o pracovnom pomere

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.481 Čas poskytnutia informácií o pracovnom pomere

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zamestnanci majú byť už od začiatku zamestnania informovaní o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu. Uvedené si ako jeden z hlavných cieľov stanovila aj nová smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, na ktorú nadviazal aj zákon 350/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ZP). V zmysle § 47a je zamestnávateľ s účinnosťou od 01.11.2022 poskytnúť základné informácie o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo určenia hlavného miesta výkonu práce (ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce), o ustanovenom týždennom pracovnom čase, o údaji o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných