dnes je 30.3.2023

Najnovšie

Výška odstupného pri výpovedi z pracovného pomeru v roku 2023Garancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pokiaľ zamestnanec dostane výpoveď z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, ešte to neznamená, že bude mať nárok na odstupné. Jeho pracovný pomer musí trvať najmenej dva roky. Výška nároku na odstupné sa potom určí nasledovným spôsobom: ak pracovný pomer trval najmenej  ...

Zamestnanie cudzincov je od 1.1.2023 jednoduchšieGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zoznam nedostatkových povolaní slúži na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Pre výkon nedostatkových zamestnaní vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na ...

Poskytovanie výplatnej pásky zamestnancomGarancia

28.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ je pri výplate mzdy povinný vydať zamestnancovi tzv. výplatnú pásku. Tento doklad musí obsahovať údaje o: jednotlivých zložkách mzdy, plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, stave účtu konta pracovného času (jedine u zamestnancov, u ktorých je ...

Pštrosí efekt a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. „Ostrich Effect” alebo pštrosí efekt je psychologický jav, kedy ľudia radšej ignorujú nepríjemné situácie, problémy alebo riziká a radšej „strkajú hlavu do piesku”, rovnako ako pštros, keď sa cíti ohrozený. (Aj keď vieme, že ide len o zaužívanú metaforu a pštros s hlavou ...

Klam preživších a jeho vplyv na rozhodovanieGarancia

24.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. Klam preživších (z angl. survivor bias) predstavuje skreslenie, ktoré vzniká, keď sa pri analýze dát alebo rozhodovaní zameriavame iba na úspešné príklady a ignorujeme tie, ktoré zlyhali. Toto skreslenie je bežné v mnohých oblastiach, ako napríklad v histórii, štatistikách ...

Novela zákona o dani z príjmov - daňový bonusGarancia

23.3.2023, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Národná rada SR 7. februára 2023 schválila zákon č. 65/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Súčasťou tohto zákona v  ...

Psychologické pasce v rozhodovaní - pasca vyhľadávania potvrdzujúcich informáciíGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. Určite ste to už zažili – keď sme zamilovaní, tak sa na objekt nášho záujmu pozeráme cez ružové okuliare. Vidíme len to dobré, správne, príťažlivé. A nech by nám chcel ktokoľvek o milovanej osobe povedať niečo negatívne, ostávame voči týmto informáciám slepí a hluchí. ...

Pasca zakotvenia v rozhodovaníGarancia

22.3.2023, doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. Pasca zakotvenia – (z angličtiny anchoring bias) predstavuje situáciu, kedy človek dáva pri rozhodovaní neprimeranie veľkú váhu prvej informácii, ktorú získal. Tento údaj sa pre neho stáva kotvou. Odhadovaná veličina sa potom stanovuje určitou, obvykle nedostatočnou úpravou ...

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z dohôd mimo pracovného pomeru v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi vytvoriť primerané pracovné podmienky, oboznámiť ho s relevantnými predpismi vrátane tých o BOZP, poskytovať za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky. Povinnosťou zamestnávateľa je aj viesť evidenciu ...

Dodatková dovolenka v roku 2023Garancia

21.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Dodatková dovolenka patrí len niektorým kategóriám zamestnancov, ktorí pracujú v sťažených alebo zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov a štôlní. Za zamestnancov pracujúcich v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach ...

viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Mojmír Kališ Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácieArchív

21.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia ...

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa  § 228 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: ...................................................... IČO: ........................................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD. Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou ...

Dostupné v časových verziách: 2020
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.5.2023, 1.10.2023 a 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.3.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Motivácia a očakávania zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 15.5.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania
ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV