dnes je 26.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 224 Základné povinnosti

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2 Komentár k ZP § 224 Základné povinnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 224

Základné povinnosti

(1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä

a. vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,

b. vykonávať práce osobne,

c. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,

d. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

e. písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú