dnes je 6.12.2021

Input:

Náhrada škody

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.2 Náhrada škody

Kolektív autorov

Predchádzanie škodám

Zamestnávateľ aj zamestnanec má ustanovenú povinnosť predchádzať škodám na pracovisku (§ 177 a § 178 ZP). Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu. Ak hrozí škoda, je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je potrebné vykonať neodkladný zákrok, je povinný zakročiť. Výnimku tvorí prípad, ak mu v tom bránia závažné skutočnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov.

Zodpovednosť zamestnanca

Zamestnanec má povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi