dnes je 15.7.2024

Input:

311/2001 Z.z., Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.3.2024

311/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
ZÁKONNÍK PRÁCE
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
165/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení 18 novelizačných bodov
408/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 93
413/2002 Z.z.
1. 7. 2003
ruší § 199 až § 213, ruší časti § 35, § 195, § 198, § 214, § 217 a § 219
210/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení 204 novelizačných bodov
210/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 100, § 106 a § 108
210/2003 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 7
461/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší § 21 až § 26, § 199 až§ 213, ruší časti § 35, § 195, § 198, § 214, § 217 a § 219
5/2004 Z.z.
1. 2. 2004
mení § 5, § 58, § 252
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 3, § 47,
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 130,§ 224, § 244 a § 247
131/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 103
244/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 130 a § 169
570/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 139
124/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení a dopĺ. § 11, § 39, § 41, § 75, § 76, § 150, § 254
231/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 81 a § 152
348/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení, 157 novelizačných bodov
200/2008 Z.z.
12.6.2008
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
49/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa § 142 a § 252 c
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení § 53 a § 214
574/2009 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 8 novelizačné body
48/2011 Z.z.
6. 6. 2011
mení a doplňa 16 novelizačných bodov
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a doplňa 153 novelizačných bodov
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 138
257/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 103
512/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 3, § 140, § 150 a § 155
251/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení § 3
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 227, § 228 a § 252h
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 139
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 108 novelizačných bodov
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
dopĺňa § 3
103/2014 Z.z.
1. 7. 2014
dopĺňa § 3
183/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1.3.2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1.9.2015
mení § 63
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
dopĺňa § 103
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 2 a § 3
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
351/2015 Z.z.
18. 6. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
95/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení 2 novelizačné body
335/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení § 2
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 152a
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §13, § 43 a §223
307/2019 Z.z.
30. 7. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
vkladá § 152b
375/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 119 ods. 1
380/2019 Z.z.
19. 11. 2019
mení § 103 ods. 3
380/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 103 ods. 2
63/2020 Z.z.
27. 3. 2020
mení 3 novelizačné body
66/2020 Z.z.
4. 4. 2020
dopĺňa desiatu časť
157/2020 Z.z.
17. 6. 2020
dopĺňa § 252o
294/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
326/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 94
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
76/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
76/2021 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 152
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
407/2021 Z.z.
2. 2. 2022
dopĺňa 3 novelizačné body
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
82/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa § 66
125/2022 Z.z.
1. 6. 2022
dopĺňa § 144
222/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 152c
248/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
350/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
376/2022 Z.z.
1. 12. 2022
dopĺňa § 3
1/2023 Z.z.
1. 6. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
50/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
530/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ZÁKLADNÉ ZÁSADY
Čl. 1
Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.
Čl. 2
Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.
Čl. 3
Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.
Čl. 4
Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci sa môžu vyjadrovať a predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch.
Čl. 5
Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
Čl. 6
Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, narodením dieťaťa, starostlivosťou o dieťa po pôrode a ich osobitný vzťah s dieťaťom po jeho narodení. Ženám a mužom sa zabezpečujú pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne.