dnes je 4.3.2024

Input:

8/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

8/2024 Z. z.
ZÁKON
zo 16. januára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 341/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 429/2021 Z. z. a zákona č. 502/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) podporu vykonávania leteckého spojenia pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi
1. letiskami prevádzkovanými osobou podľa osobitného predpisu44a(ďalej len „letisková spoločnosť”) alebo
2. letiskom prevádzkovaným letiskovou spoločnosťou a letiskom na území iného štátu.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

44a§ 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.”.
2. V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a g)”.
3. V § 13 ods. 1 sa slová „osoba prevádzkujúca verejné letisko podľa osobitného predpisu46(ďalej len „letisková spoločnosť”)” nahrádzajú slovami „letisková spoločnosť”.
4. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý
a) je držiteľom prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu45aalebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu ako Slovenská republika a
b) vykonáva alebo bude vykonávať pravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi letiskami podľa § 12 ods. 3 písm. g) na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.46”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 46 znejú:

45aNariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.


46Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.”.
5. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.
6. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a) spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l),
b) nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť dokladu podľa § 13 ods. 3,
c) nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g),
d) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin