dnes je 20.6.2021

Input:

Delené pracovné miesto v roku 2021

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.253 Delené pracovné miesto v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 49a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca s kratším pracovným časom na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto. Dohoda uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je predmetné písomné oznámenie. Ak sa zamestnanci nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času alebo pracovnej náplne, určí ich zamestnávateľ. Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto, ktorú môže zamestnávateľ aj zamestnanec písomne vypovedať, zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa oznámenia vypovedania dohody, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. V zmysle § 49a ods. 5 ZP ak nastane prekážka v práci na strane zamestnanca na delenom pracovnom mieste, zamestnanci, ktorí sa s ním delia o pracovné miesto, sú povinní ho zastúpiť, ak tomu nebránia vážne dôvody na ich strane. To môže narážať na § 97 ods. 2 ZP, podľa ktorého zamestnancovi