dnes je 24.6.2024

Input:

Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.34 Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

DOHODA O DORUČOVANÍ DOKUMENTOV ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI

(ďalej len „Dohoda”)

uzavretá podľa § 38 ods. 1§ 39 ods. 5 až 7 a ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon”)

  

Zamestnávateľ:

Obchodné meno/názov: ................................................................................................

so sídlom: ................................................................................................

IČO: ................................................................................................

(ďalej len „Zamestnávateľ”)

a

Zamestnanec:

titul, meno, priezvisko: ................................................................................................

trvale bytom: