dnes je 24.6.2024

Input:

Dohoda o skončení pracovného pomeru

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.29 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ:

Obchodné meno:

sídlo:

IČO:

zápis v OR:

oddiel:

vložka č. 

konajúci: 

(ďalej aj ako „Zamestnávateľ”)

a

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

dátum narodenia:

rodné číslo:

trvale bytom: 

ČOP:

(ďalej aj ako „Zamestnanec”)

uzatvárajú v zmysle § 60 Zákonníka práce túto

dohodu o skončení pracovného pomeru:

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom založený pracovnou zmluvou zo dňa ............................... sa skončí dňa .......................................

V ...................................... dňa ........................................

Zamestnávateľ: Zamestnanec:

___________________________ ___________________________