dnes je 24.5.2024

Input:

Dohoda o sporných nárokoch

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.28 Dohoda o sporných nárokoch

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Dohoda o sporných nárokoch

uzatvorená v súlade s ustanovením § 32 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

medzi účastníkmi:

 

Zamestnávateľom (uviesť konkrétne údaje o zamestnávateľovi):

Obec: 

Adresa:                                             

(ďalej ako „Zamestnávateľ”)

 

a

 

Zamestnancom:

Meno, priezvisko:                  

Trvale bytom:                        

Dátum narodenia:                 

Číslo účtu zamestnanca:       

(ďalej ako „Zamestnanec”)

 

PREAMBULA

  1. Zamestnávateľ oznámením o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo dňa ......................., ktorý bol zamestnancovi doručený dňa ......................., skončil so zamestnancom pracovný pomer. Zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe napriek tomu, že zmluvné strany si skúšobnú dobu v