dnes je 23.6.2024

Input:

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.26 Dohoda o vykonávaní práce nadčas

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

(ďalej len „Dohoda”) uzavretá v zmysle § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”)

medzi:

Zamestnávateľom (obec):

a

Zamestnancom:

Titul, meno, priezvisko:         

Trvalé bydlisko:                     

Dátum narodenia:                  

(ďalej len „zamestnanec”)

 

Článok I.

Predmet Dohody

  1. Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa xx.xx.xxxx v rámci druhu práce ako ...................................... (uvedie sa druh práce, ktorý u zamestnávateľa vykonáva na základe pracovnej zmluvy). Zamestnanec z titulu pracovnej zmluvy v období od xx.xx.xxxx do xx.xx.xxxx odpracoval na príkaz zamestnávateľa z dôvodov prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce prácu nadčas celkovo v rozsahu