dnes je 7.12.2022

Input:

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.478 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 54 zákona č. 311/2001 Z.z. (ZP) dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne; nedodržanie písomnej formy však nie je spojené s neplatnosťou dohody. K zmene obsahu pracovnej zmluvy môže dôjsť aj ústne prípadne konkludentne (mlčky). V zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce sa však zamestnávateľ vystavuje uloženiu sankcie zo strany inšpektorátu práce vykonávajúceho dozor nad dodržiavaním predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie. Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy sa vzťahuje predovšetkým na podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, ktorými sú i/ druh práce (a jeho stručná charakteristika), ii/ miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo