dnes je 23.6.2024

Input:

Dohoda o zmene pracovných podmienok

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.24 Dohoda o zmene pracovných podmienok

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

DOHODA O ZMENE PRACOVNÝCH PODMIENOK

uzatvorená podľa § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zamestnávateľ:

Obchodné meno:

sídlo:

IČO:

zápis v OR:

oddiel:

vložka:

konajúci:

(ďalej aj ako „zamestnávateľ”)

a

Zamestnanec:

Meno a priezvisko:

dátum narodenia:

rodné číslo:

trvale bytom:

ČOP:

(ďalej aj ako „zamestnanec”)

uzatvárajú túto

dohodu o zmene pracovných podmienok:

Pracovná zmluva uzavretá medzi zamestnávateľom a zamestnancom dňa ................................. sa s účinnosťou od .................................. mení takto:

1. Článok II pracovnej zmluvy znie:

Článok II.
Druh práce

Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať prácu na pracovnej pozícii – ........................................................................

Náplňou práce zamestnanca je predovšetkým: