dnes je 23.10.2020

Input:

Nárok na odchodné a odstupné pre zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2018

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.2.1 Nárok na odchodné a odstupné pre zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Radi by sme Vás poprosili o výklad k § 76a odchodné v ZP. Zamestnanec, ktorý by počas pracovného pomeru zostal invalidný - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 40 % a menej ako 70 %. Tento zamestnanec by zostal naďalej pracovať v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Ak by sa rozhodol skončiť pracovný pomer na vlastnú žiadosť, bude mať takýto zamestnanec nárok na vyplatenie odchodného?

Ešte otázka druhá, ak by zamestnanec mal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % u tohto by nárok vznikol, musí zamestnanec písomne požiadať o vyplatenie alebo automaticky to vyplýva, že zamestnávateľ ho musí vyplatiť?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Podľa § 76a Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na invalidný dôchodok odchodné, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku Sociálnu poisťovňu /nie zamestnávateľa/ pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. Odchodné je zákonným nárokom zamestnanca, ktorý mu patrí pri prvom skončení pracovného pomeru a zamestnávateľ je povinný odchodné vyplatiť, ak zamestnanec splní podmienky nároku. Zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa o vyplatenie odchodného. Poskytnutie dôchodku je potrebné preukázať. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom okrem iných údajov aj údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a Zákonníka práce.

Ak sa zamestnanec stane invalidným a začne poberať invalidný dôchodok, Zákonník práce túto skutočnosť nepovažuje za dôvod na skončenie pracovného pomeru. Ak by zamestnávateľ alebo zamestnanec chceli použiť dôvod skončenia pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, musela by byť splnená podmienka, že  zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (pracovný pomer možno z tohto dôvodu skončiť aj dohodou).

Pre zamestnávateľa je dôležitý lekársky posudok (nie rozhodnutie Sociálnej poisťovne). Definíciu lekárskeho posudku ustanovuje § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Lekársky posudok je výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.

Záver:

V uvedenom prípade zamestnanec nemá nárok na odchodné /je možné poskytovať odmenu/. Je potrebné zabezpečiť lekársky posudok o spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu a posúdiť nárok na odstupné. 

Legislatívna úprava:

 § 76a Zákonníka práce

Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

§ 75

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1)