dnes je 17.4.2021

Input:

Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce

2.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.210 Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Návrh zákona upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy alebo platu zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Je to najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia. Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy alebo platu zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, ale je ustanovená horná hranica tejto sumy. Navrhuje sa, aby takýto zamestnávateľ mal uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak pre zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. V prípade, ak sa takúto dohodu nepodarí uzavrieť, navrhuje sa jej nahradenie súhlasom rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory. Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca,

a) ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,

b) ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,

c) ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,

d) ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je pri zamestnávateľovi zavedené konto pracovného času a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa,

e) na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. So zreteľom na účel podpory v čase skrátenej práce sa navrhuje táto povinnosť zamestnávateľa, ktorému bola poskytnutá podpora, zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, s výnimkou pracovného miesta, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca vrátane prípadov závažného porušenia pracovnej alebo služobnej disciplíny.

Návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Podľa § 142 nový odsek 5 ZP, ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak pre zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku. V § 142 ods. 5 Zákonníka práce sa v rámci prekážok v práci na strane zamestnávateľa navrhuje ustanoviť postup zamestnávateľa, ktorý chce využiť systém podpory v čase skrátenej práce. Na využitie tohto systému sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov, ak pre zamestnávateľa pôsobia. V prípade, že pre zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, vyžaduje sa dohoda s konkrétnym zamestnancom. Táto dohoda na jednej strane umožňuje zamestnávateľovi postupovať podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce, na druhej strane dohoda znamená, že zamestnávateľ namiesto postupu podľa § 142 ods. 1, 3, 4, resp. § 250b ods. 6 Zákonníka práce z