dnes je 20.6.2021

Input:

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži

24.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži

Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher

Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.

Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci podľa platných právnych predpisov povinný:

 1. zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,
 2. usporiadať a vybaviť pracoviská a miesta výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce,
 3. dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,
 4. dodržiavať limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,
 5. dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami a ďalšie minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami,
 6. zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci.

Ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva; zamestnávateľ je povinný predkladať aj návrhy na jeho zmenu!

Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, je ďalej povinný:

 1. zabezpečiť organizačnými opatreniami alebo používaním primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, vylúčenie ručnej manipulácie zamestnancov s bremenami,
 2. ak nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, zabezpečiť, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia,
 3. posúdiť riziko pri každom druhu ručnej manipulácie s bremenami, so zohľadnením vlastností bremena, fyzickej námahy, pracovného prostredia požiadaviek na činnosť a smerných hmotnostných hodnôt
 4. vykonať príslušné opatrenia, najmä so zreteľom na fyzickú námahu, vlastnosti pracovného prostredia a požiadavky na pracovnú činnosť ohľadom faktorov súvisiacich s rizikom poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami
 5. zabezpečiť zdravotný dohľad, ktorým je posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ručnú manipuláciu bremenami so zohľadnením individuálnych rizikových faktorov a smerných hmotnostných hodnôt
 6. zabezpečiť školenie a zácvik zamestnancov o správnej manipulácii s bremenom a o rizikách poškodenia zdravia, ktoré vyplývajú z nesprávnej manipulácie s bremenom

Posúdenie rizika poškodenia zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami

Faktory súvisiace s rizikom poškodenia zdravia, najmä chrbtice, pri ručnej manipulácii s bremenami sú najmä tieto:

1. Vlastnosti bremena

Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je bremeno

 1. príliš ťažké alebo príliš veľké,
 2. neskladné alebo ťažko uchopiteľné,
 3. nestabilné alebo jeho obsah sa môže premiestňovať,
 4. umiestnené v takej polohe, že ho treba držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od tela alebo sa treba pri manipulácii s ním nakláňať alebo vytáčať trup,
 5. vzhľadom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, že môže spôsobiť poranenie zamestnancov, najmä v prípade kolízie.

2. Fyzická námaha

Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je

 1. nadmerná,
 2. dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu,
 3. pravdepodobnosť, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena,
 4. manipulácia s bremenom uskutočňovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela.

3. Pracovné prostredie

Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak

 1. nie je dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti, najmä vo vertikálnom smere,
 2. podlaha je taká nerovná, že vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzhľadom na obuv zamestnanca,
 3. miesto v pracovnom prostredí neumožňuje zamestnancovi manipulovať s bremenami v bezpečnej výške alebo v správnej polohe,
 4. úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku čoho je nutné manipulovať s bremenami na rôznych úrovniach,
 5. podlaha alebo opora nôh je nestabilná,
 6. osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo vetranie je nevyhovujúce.

4. Požiadavky na činnosť

Pracovná činnosť môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak zahŕňa jednu podmienku alebo viacero z týchto podmienok:

 1. príliš častú alebo z hľadiska trvania príliš dlhú fyzickú záťaž namáhajúcu najmä chrbticu,
 2. nedostatočný telesný odpočinok alebo čas potrebný na zotavenie,
 3. nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní bremena,
 4. práca vo vnútenom pracovnom tempe - je taký spôsob práce, pri ktorom si zamestnanec nemôže voliť pracovné tempo a jeho činnosť je podriadená rytmu technologického procesu alebo rytmu iných osôb (napr. pásové výroby, montážne linky; nepatrí sem obsluha bežných, napr. obrábacích strojov, keď pri obrábaní súčiastky zamestnanec musí sledovať proces a zasiahnuť v určitom okamihu, pretože popri tom vykonáva množstvo iných úkonov, pri ktorých si volí svoj rytmus sám,
 5. monotónna práca – je práca spojená s trvalo sa opakujúcimi rovnakými úkonmi v trvaní viac ako polovicu pracovnej zmeny s obmedzenou možnosťou zásahu zamestnanca do priebehu tejto činnosti, pričom
  1. pohybová alebo úkonová monotónnosť je stereotypná manuálna činnosť s vysokým výskytom rovnakých pracovných úkonov alebo operácií,
  2. výkonová monotónnosť je činnosť s prevahou percepčných zložiek a s malou účasťou myšlienkových či rozhodovacích procesov.

Výsledkom posudzovania rizika je kategorizácia prác, ktorá je pri práci s bremenami nasledovná:

Kategória 1:

Práce, pri ktorých je predpoklad, že nie sú dosiahnuté kritériá uvedené v kategórii 2.

Kategória 2:

 1. Práce spojené s premiestňovaním bremien za priaznivých podmienok, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje
  • - maximálnu celozmenovú hmotnosť ustanovenú osobitným predpisom, ale prekračuje 0,5-násobok maximálnej celozmenovej hmotnosti,
  • - maximálnu hmotnosť bremena ustanovenú osobitným predpisom, ale prekračuje 0,2 násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre mužov a 0,5 násobok maximálnej hmotnosti bremena stanovenej pre ženy.
 2.  Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v sede, v stoji alebo pri striedaní polôh, pričom sa pri práci pravidelne vyskytujú podmienene prijateľné pracovné polohy a neprijateľné pracovné polohy, avšak nie sú prekročené prípustné limity.

Kategória 3:

 1. Práce spojené s premiestňovaním bremien, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené osobitným predpisom, ale iné ukazovatele fyzickej záťaže, napríklad energetický výdaj alebo srdcová frekvencia prekračujú kritériá uvedené v kategórii 2.
 2. Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením pohybu dolných končatín a zmien polohy trupu a končatín s vynúteným tempom práce.
 3. Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 2, ale zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä poškodenie podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.

Kategória 4:

Práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3, ale pri ktorých naviac pôsobia ďalšie faktory, najmä chlad, vibrácie a vlhkosť, ktoré sa preukázateľne podieľajú na zdravotných zmenách u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä na poškodení podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín.

Na práce spojené s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami treba vyžiadať stanovisko príslušného orgánu na ochranu zdravia!

SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY

a) Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálna hmotnosť bremena a maximálna celozmenová hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu

 1. Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnosť určitej činnosti zamestnanca vykonávanej v závislosti od veku a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vzťahu k frekvencii úkonov a dĺžke trvania. U zamestnancov so zdravotným postihnutím treba pri ručnej manipulácii s bremenami rešpektovať odporúčanie lekára podľa individuálneho posúdenia zdravotného stavu.
 2. Pod maximálnou hmotnosťou bremena sa rozumie hmotnosť individuálneho bremena, ktorá nesmie byť za žiadnych podmienok (okolností) prekročená.
 3. Pod maximálnou celozmenovou hmotnosťou bremena sa rozumie celková (úhrnná) hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá sa nesmie za žiadnych podmienok (okolností) prekročiť. Pri stanovení maximálnej celozmenovej hmotnosti bremena pri prenášaní bremien treba individuálne zohľadniť aj energetický výdaj, srdcovú frekvenciu a celkový zdravotný stav zamestnanca.
 4. Za nepriaznivé podmienky sa považujú napr. zhoršené úchopové možnosti, manipulácia s bremenami v úrovniach podlaha – plece, plece – nad plece, nerovná, naklonená šmykľavá podlaha, vyšší podiel statických prvkov – držanie bremena, fyziologicky neprijateľná pracovná poloha (napr. nakláňanie a pootáčanie trupu, vzpaženie horných končatín a podobne), veľká vzdialenosť medzi ťažiskom tela a ťažiskom bremena, vnútené pritláčanie bremena k bruchu, prenášanie bremien s rizikom prevrhnutia a vystreknutia (nádoby, kontajnery so škodlivými látkami), nárazové zaťaženie v priebehu zmeny, nedostatočná fyzická zdatnosť zamestnancov a podobne.
 5. Maximálna frekvencia zdvihov pre ručné zdvíhanie bremena u mužov s hmotnosťou bremena 50 kg je za priaznivých podmienok 1 zdvih za 2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 zdvih za 1 minútu) v priebehu 1 hodiny za zmenu. Pri zvyšovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnosť bremena znižuje (pri bremene s maximálnou hmotnosťou do 7 kg 15 zdvihov za 1 minútu). Bremená s hmotnosťou 30 –50 kg u mužov možno zdvíhať nepretržite počas 1 hodiny. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 30 minút.

b) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre ženy v základnej polohe postojačky

1. Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie byť jeho hmotnosť väčšia ako 5 kg.

2. Bremená s hmotnosťou 10 –15 kg možno zdvíhať nepretržite počas 10 minút, bremená s hmotnosťou 5 –10 kg počas 15 minút. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 10, resp.15 minút.

U tehotných žien, matiek do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien, vykonávajúcich ručnú manipuláciu s bremenami, treba rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy režimu práce a odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania ručnej