dnes je 20.6.2021

Input:

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.4 Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov

Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou zabezpečiť, aby tieto látky neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Preto tak ako pred ich použitím, ako aj počas ich používania, musí každý zamestnávateľ vykonať nasledovné opatrenia:

Klasifikácia nebezpečných látok

Zamestnávateľ musí zistiť, či CHL alebo zmes, s ktorým môžu prísť jeho zamestnanci do kontaktu, nie je klasifikovaná ako nebezpečná chemická látka a nebezpečná zmes, prípadne, či použitie tejto CHL nie je zakázané. Netreba zabúdať ani na tie chemikálie, ktoré môžu na pracoviskách vznikať, ako napríklad oxid uhoľnatý pri nedokonalom spaľovaní v kotolni.

Údaje a informácie o chemických látkach alebo zmesiach môže čerpať:

- zo zoznamu nebezpečných chemických látok a chemických zmesí s predpísanou klasifikáciou, ktorý vydá Európska chemická agentúra,

- z karty bezpečnostných údajov – dodá dodávateľ nebezpečnej chemickej látky a nebezpečnej zmesi,

- z etikety a výstražných symbolov uvedených na obale CHL a zmesí,

- zo zoznamu vybraných CHL a vybraných zmesí, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané (príloha č. XVII REACH: Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí).

Zamestnávatelia, pri ktorých sa na pracoviskách používajú chemické látky alebo zmesi na komerčné účely, majú novú povinnosť z nariadenia REACH. Sú povinní poskytovať informácie o spôsoboch použitia týchto látok svojím dodávateľom. Táto spolupráca je nevyhnutná a bude sa ďalej priamo odrážať na kvalite kariet bezpečnostných údajov. V prípade, že odberateľ chemických látok alebo zmesí neposkytne tieto údaje, bude povinný sám registrovať svoj spôsob použitia látky v Európskej chemickej agentúre v Helsinkách. Pôjde o časovo a finančne pomerne náročný proces spojení so získavaním ďalších údajov o látke. Znamená to, že komunikácia medzi výrobcami, dovozcami látok a priemyselnými odberateľmi oboma smermi je veľmi dôležitá. K odberateľom sa budú informácie dostávať prostredníctvom kariet bezpečnostných údajov (ich súčasťou budú expozičné scenáre obsahujúce informácie o možných rizikách a o opatreniach, ktoré je používateľ látky povinný prijať na riadenie rizika. Opačným smerom majú používatelia informovať svojich dodávateľov (informácie sa tak dostanú až k výrobcom) o spôsobe používania týchto látok. Pozri časť 10/5.1 Karty bezpečnostných údajov, kde je tok informácií poskytovaný oboma smermi dodávateľského reťazca bližšie rozpísaný.

Najvyššie prípustné expozičné limity

Zamestnávateľ musí zistiť, či pre používanú chemickú látku alebo zložku chemickej zmesi je stanovený najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL).

Dodržiavanie NPEL musí podnikateľ podložiť vykonaným meraním koncentrácie chemického faktora v pracovnom prostredí. Zohľadňuje tiež skutočné pôsobenie chemických faktorov na zamestnancov, a to vykonávaním zdravotného dohľadu exponovaných zamestnancov chemickým faktorom. V tomto prípade sa na lekárskych prehliadkach overuje, či limitná hodnota koncentrácie príslušného chemického faktora, jeho metabolitu alebo indikátora účinku v biologickom materiáli zamestnanca (v moči, v krvi) nebola prekročená(nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov).

Prevádzkový poriadok

Zamestnávateľ musí vypracovať pre prevádzky s výskytom nebezpečných chemických faktorov prevádzkový poriadok (§ 11) a posudok o riziku (§ 4 ods. 3).

To, čo má obsahovať prevádzkový poriadok a posudok o riziku vypracovaný pre pracoviská s výskytom nebezpečných chemických faktorov, je určené v tzv. „hygienických predpisoch“ (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z., v § 11). Zamestnávateľ v prevádzkovom poriadku musí určiť bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre všetky činnosti, pri ktorých sa vyskytujú nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi vrátane údržby. Prevádzkový poriadok musí byť schválený regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pre horľavé a veľmi horľavé faktory je potrebné vypracovať taký prevádzkový poriadok, ktorý bude obsahovať aj náležitosti uvedené v nariadení vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Podklady pre vypracovanie prevádzkového poriadku

Pre vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku sú potrebné nasledovné podklady: karty bezpečnostných údajov všetkých nebezpečných chemických látok, nebezpečných chemických zmesí vyskytujúcich sa na pracovisku (alebo na ňom môžu vznikať) a tiež karty bezpečnostných údajov všetkých chemických látok a zmesí a najmä expozičné scenáre s opatreniami pre konkrétny spôsob použitia, ktoré nie sú nebezpečné, ale je pre ne stanovený najvyššie prípustný expozičný limit. Ako podklad sú tiež potrebné údaje o technických alebo technologických zariadeniach, ktoré pracujú s chemikáliami, informácie o odsávaní škodlivín priamo pri zdroji, o účinnosti vetrania na pracovisku. Potrebné je vykonať merania chemických faktorov v pracovnom prostredí. Relevantné sú len výsledky meraní, ktoré vykonali pracovné zdravotné služby s príslušným oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva. Merania je vhodné vykonať pred vypracovaním posudku o riziku. V prípade zistenia takých koncentrácií, ktoré prekračujú najvyššie prípustné expozičné limity (tabuľkové hodnoty uvedené aj v KBÚ), je potrebné po vykonaní nových opatrení na zlepšenie stavu merania opätovne zopakovať. Ako podklad pre vypracovanie posudku o riziku sú tiež potrebné výsledky lekárskych prehliadok a záznamy o chorobách z povolania, prípadne o podozreniach na choroby z povolania, ktoré sa v minulosti na pracovisku vyskytli.

Opatrenia na zníženie rizika

Zamestnávateľ musí prijať opatrenia na eliminovanie (vylúčenie) rizika, respektíve jeho zníženie na najnižšiu možnú mieru. Spôsoby eliminovania (vylúčenia) rizika sú uvedené v nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci:

- vhodným usporiadaním pracoviska,

- používaním vhodných pracovných prostriedkov (ich údržbou),

- znížením počtu zamestnancov, ktorí môžu byť exponovaní,

- obmedzením dĺžky a intenzity expozície zamestnancov CHF,

- primeranými hygienickými opatreniami,

- znížením množstva CHF na pracovisku,

- vhodnými pracovnými postupmi.

Pri výbere opatrení na zníženie rizika z chemických látok a zmesí uprednostňujeme kolektívne opatrenia pred individuálnou ochranou zamestnancov. Sú to opatrenia technické a tiež organizačné. Najvýznamnejšie sú opatrenia týkajúce sa vetrania pracovísk, odvádzania chemikálií priamo pri zdroji. Lokálne odsávanie je potrebné umiestniť tak, aby odsávaná chemikália nebola odťahovaná priamo cez dýchaciu zónu zamestnanca. Individuálne opatrenia (poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov) zamestnávateľ aplikuje iba vtedy, ak expozícii nemožno predísť iným spôsobom.

Dôležité je, aby pracoviská s výskytom nebezpečných chemických látok spĺňali zákonné požiadavky. Tie vyplývajú z nebezpečných vlastností chemických látok a tiež z ich fyzikálnochemických vlastností.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku zamestnávateľ zabezpečí pracovisko tak, aby únikové cesty boli trvalo voľné a mohli sa kedykoľvek používať. V prípade potreby sa únikové cesty musia vybaviť pretlakovým vetraním, ktoré zabezpečí, aby sa na únikovú cestu nedostal nebezpečný unikajúci plyn v prípade havárie. Zamestnanci po vyhlásení poplachu budú môcť bezpečne opustiť pracovisko.

Pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia sa musia pravidelne čistiť a udržiavať. Podlahy majú byť z materiálu, ktorý je odolný voči účinkom chemických látok a chemických zmesí. Majú byť nepriepustné, ľahko umývateľné a bez škár. (V miestach, kde horľavé pary, plyny alebo prach môžu so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes, musia byť podlahy z neiskrivého materiálu, na pracoviskách, kde sa vyskytujú žieravé látky, musia byť kyselinovzdorné podlahy a pod.) K dispozícii musia byť zamestnancom šatne vybavené uzamykateľnými skrinkami. Časti skrinky určené na pracovné oblečenie musia byť oddelené od častí na civilné oblečenie. V odôvodnených prípadoch musia byť skrinky na pracovné oblečenie umiestnené v oddelených miestnostiach ako skrinky na civilné oblečenie. V tomto prípade je prechod z tzv. čistej časti do tzv. špinavej časti cez hygienickú slučku. (Táto požiadavka je napríklad pri karcinogénnych a mutagénnych látkach.)

Ak si to vyžaduje druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii miestnosť na poskytnutie prvej pomoci. Okrem toho primerané vybavenie pre prvú pomoc musí byť dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú. Toto vybavenie sa musí vhodne označiť a byť ľahko prístupné. Základným prostriedkom prvej pomoci je zdroj tečúcej vody umožňujúci aj výplach očí. V prípade, kde je riziko, že zamestnanec môže mať chemikáliou zasiahnutú väčšiu časť tela, je potrebná aj sprcha. Pozor, na vonkajších pracoviskách sprcha nesmie v zime zamŕzať! Ďalšie prostriedky a postup prvej pomoci sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov. Je potrebné zamerať sa na špecifiká pri poskytovaní prvej pomoci.

V praxi zamestnanci dostávajú nedostatočné informácie o poskytovaní prvej pomoci. Nie je správne napríklad všeobecné odporúčanie, že po požití chemikálie je potrebné vyvolať vracanie. Sú prípady, keď takýto postup môže zhoršiť stav postihnutého zamestnanca a kedy sa vyvolanie zvracania neodporúča. Či treba dať vypiť po požití chemikálie, je tiež uvedené v KBÚ. Napríklad v KBÚ pre hydroxid draselný je uvedené: Po požití nechajte postihnutého vypiť veľké množstvo vody (v prípade potreby niekoľko litrov), nevyvolávajte vracanie (riziko perforácie!). Ihneď privolajte lekára. Nepokúšajte sa neutralizovať. Ale v KBÚ pre chlorid bárnatý je uvedené: Po požití nechajte obeť vypiť vodu, vyvolajte vracanie, privolajte lekára. Očistite pokožku od vývratkov. Po požití metanolu je potrebné vypiť 40 ml čistého etylalkoholu.

Skladovanie nebezpečných chemických látok

Na pracovisku

Na pracoviskách sa môžu uchovávať len také množstvá chemikálií, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku. Nádoby s chemikáliami nenechávať zbytočne otvorené (zbytočný únik chemikálie do pracovného ovzdušia). Prácu organizovať tak, aby neboli nebezpečným chemickým faktorom vystavení aj tí zamestnanci, ktorých práca nesúvisí priamo s faktormi. Veľký význam má aj náhrada nebezpečných chemikálií menej nebezpečnými, ak to umožňuje technológia. Zamestnávateľ si tiež musí preveriť, či nepoužíva chemické látky a zmesi zakázané (príloha č. XVII REACH) alebo také zmesi, ktorých použitie nie je dovolené (príloha č. 3 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z.). Vydať zákaz jedenia, pitia a fajčenia na pracoviskách. S týmto zákazom súvisí potreba vytvoriť zamestnancom priestory na oddych, jedenie a pitie. Potrebné je zakázať ukladanie chemikálií do potravinových obalov.

Podmienky skladovania

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi je dovolené skladovať len na miestach na to určených. Pri skladovaní je potrebné dbať na to, aby bola dodržaná hlavná zásada: Spoločne skladovať sa môžu len tie látky, ktoré navzájom nereagujú nebezpečne. Pri skladovaní niektorých chemikálií je potrebné dodržať určité podmienky skladovania, ako je maximálna teplota, zamedzenie pôsobenia slnečného žiarenia, nežiaduca vlhkosť a pod. Nedodržaním týchto podmienok môže dôjsť nielen k znehodnoteniu chemikálie (čo stojí peniaze), ale niekedy tiež k jej prudkému rozkladu (výbuchu), či k takej reakcii, pri ktorej sa uvoľňujú jedovaté plyny. Údaje o nebezpečných produktoch rozkladu, o činidlách, s ktorými chemikália nebezpečne reaguje, a aké sú nebezpečné podmienky skladovania, nájdeme v kartách bezpečnostných údajov tejto chemikálie.

Až v prípade, že sa riziko vystavenia zamestnancov chemickým faktorom nedá odstrániť kolektívnymi opatreniami, zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancov bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky a označí priestory s výskytom chemických faktorov bezpečnostným značením.

Označenie priestorov

Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo zmesí musia byť označené vhodnou výstražnou značkou alebo piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené na tento účel so zreteľom na vlastnosti označenia a na ich rozmery. Miesta vstupu do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu musia byť označené výstražnou značkou s nápisom „Ex“. Vstup do karcinogénneho pásma sa označuje výstražnou značkou a značkou, ktorá zakazuje fajčenie a používanie otvoreného ohňa.

Označenie nádob

Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky a zmesi, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok a zmesí a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a zmesi, musia byť označené piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi. Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádoby používané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah sa často mení, ak sú prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany, napr. informovaním, školením. Označenie, ktoré sa používa na potrubí, musí byť viditeľne umiestnené v blízkosti najnebezpečnejších miest, napr. ventilov a rozoberateľných spojov a vo vhodne zvolených vzdialenostiach. Okrem výstražného značenia musí obsahovať i šípky označujúce smer prúdenia média. Potrubia podľa druhu pretekajúcich médií musia mať aj predpísané farebné značenie (STN 13 0072 Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny, STN 01 8012-2 Bezpečnostné farby a značky na ochranu zdravia).

Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)

OOPP, vzhľadom na požiadavku špecifickej ochrany zamestnancov, musia byť certifikované. Pri ich kupovaní je potrebné na doklade o zhode ako aj na označení samotných OOPP overiť, či sú vhodné na to, aby chránili zamestnancov pred tým rizikom, ktorému sú zamestnanci pri svojej práci vystavení. Vo vyhlásení výrobcu o zhode je napríklad uvedené: „ochranný odev je určený do prostredia zriedených žieravín.“ Znamená to, že tým zamestnancom, ktorí manipulujú s koncentrovanými kyselinami alebo zásadami, by tento odev neposkytoval dostatočnú ochranu. Odevy vhodné pre prácu s chemikáliami sú označené symbolom, na ktorom je vyobrazená banka s chemikáliou. Presnejšie údaje o chemikálii dáva výrobca OOPP na priloženom letáku.

Osobitné požiadavky

Osobitné požiadavky sú kladené na OOPP určené do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov alebo pár horľavých kvapalín. Tie musia byť vyhotovené tak, aby neboli iniciátorom výbuchu v prípade vzniku výbušnej koncentrácie na pracovisku. OOPP určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sú označené symbolom, ktorý imituje náboj v tvare blesku a je uvedený v STN EN 340.

Pri všetkých OOPP určených pre prácu s chemikáliami je potrebné pozorne si preštudovať odporúčania výrobcu na