dnes je 28.10.2021

Input:

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.3 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Kolektív autorov

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zaniká, prechádzajú na právneho nástupcu. Zánikom zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, pracovnoprávny vzťah nekončí a práva a povinnosti prevezme nový zamestnávateľ. Ide o zmenu v subjekte pracovného pomeru na strane zamestnávateľa, ku ktorej dochádza za trvania pracovného pomeru pri zachovaní kontinuity doterajšieho pracovného pomeru. Preberajúceho zamestnávateľa viažu platné pracovné zmluvy v takom istom rozsahu ako doterajšieho zamestnávateľa.

Ak dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, je zamestnávateľ povinný dodržiavať kolektívnu zmluvu dohodnutú predchádzajúcim zamestnávateľom, a to až do skončenia jej účinnosti.

Základné definície

Prevodom podľa smernice Európskej únie nie je každý