dnes je 26.2.2024

Input:

Skúšobná doba zamestnanca

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Skúšobná doba zamestnanca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Keď je zamestnanec prijatý na dobu určitú v trvaní 8 týždňov, skúšobnú dobu má na 4 týždne. Doba určitá mu bude predĺžená, je možnosť predĺžiť aj skúšobnú dobu dodatkom, o ďalších 8 týždňov, aby mal skúšobnú dobu spolu v trvaní 3 mesiace? V § 45 ods. 1 ZP sa uvádza, že: ,,v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať” a v §45 ods. 2 sa uvádza, že: ,,u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru; ustanovenie odseku 1 tým nie je