dnes je 17.4.2021

Input:

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2021

3.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.202 Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. bod 4. Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať výpoveď, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, pričom sa nevyžaduje zavinené porušenie pracovných povinností. Výpovedi musí predchádzať písomná výzva, v ktorej sú dostatočne konkrétne vymedzené nedostatky v práci, ktoré má zamestnanec v presne stanovenej lehote odstrániť. Iba tak je možné následne určiť, či zamestnanec výzve vyhovel alebo nie. Náležitosťou výzvy je aj určenie lehoty, v ktorej sa majú neuspokojivé pracovné výsledky odstrániť. Dĺžka tohto obdobia musí byť primeraná vytýkaným nedostatkom. Ak je lehota na odstránenie vytýkaných nedostatkov neprimeraná, alebo ak nie je stanovená vôbec, je výpoveď neplatná. K naplneniu dôvodu výpovede dochádza, keď je zrejmé, že zamestnanec napriek písomnej výzve neuspokojivé pracovné výsledky v primeranom čase neodstránil. Tento okamih spravidla nastáva po uplynutí lehoty, kedy zamestnávateľ mohol vykonať vyhodnotenie pracovných výsledkov. Nemožno však vylúčiť ani situáciu, v ktorej vzhľadom na