dnes je 17.4.2021

Input:

Zákaz výpovede a PN v roku 2019

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.1 Zákaz výpovede a PN v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnancovi bola doručená výpoveď v zmysle § 63, ods. 1 písm. b) ZP dňa 13. 2. 2019. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňa 31. 5. 2019.

Zamestnanec sa však stal práceneschopným 14. 2. 2019, čiže pred začiatkom plynutia výpovednej doby. Kedy v tomto prípade skončí pracovný pomer, ak by PN zamestnanca skončila napr. 30. 4. 2019?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

V niektorých životných situáciách by zamestnanec mohol následky výpovede pociťovať obzvlášť tiesnivo a preto požíva v tom čase zákonnú garanciu ochrany pred výpoveďou. Pretože ide o ochranu zamestnanca pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, je prípustné, aby sa aj počas ochrannej doby mohol pracovný pomer ukončiť ostatnými spôsobmi. Nemožno preto hovoriť o zákaze rozviazať pracovný pomer, ale iba o zákaze dať zamestnancovi výpoveď. Výpoveď, ktorú by dostal zamestnanec počas tzv. ochrannej doby, by bola neplatná.

V zmysle § 64ZP zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

  1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
  2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením alebo ak mu bol takýto výkon služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z takej služby; to platí rovnako aj v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
  3. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke alebo keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke, alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
  4. v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
  5. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

Ak by mala ochranná doba (PN - ka zamestnanca) uplynúť pred koncom výpovednej doby (31.5.), napr. tak ako predpokladáte v zadaní, tak na skončenie pracovného pomeru (31.5.) to nebude mať v zásade žiaden vplyv. Ak by ale bola zamestnancova PN dlhšia ako koniec výpovednej doby, platí zvýraznený odsek vyššie.

Ďalej dodám, že na posúdenie platnosti výpovede je rozhodujúce, či v čase jej doručenia existovali skutočnosti, s ktorými ZP spája zákaz výpovede. Je preto právne bezvýznamné, či zamestnávateľ o ich existencii vedel alebo nie. Výnimkou by bola výpoveď tehotnej zamestnankyni, ktorá ho o svojom stave neinformovala ani nepredložila lekárske potvrdenie. Ak napríklad zamestnávateľ doručí zamestnankyni výpoveď pre nadbytočnosť v čase, keď bola tehotná, ale o jej stave zamestnávateľ nevedel, výpoveď bude platná.

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

  1. z dôvodov, keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší a vo vymedzených prípadoch aj keď sa len premiestňuje,
  2. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke ( § 166 ods. 1 ZP ), ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
  3. pre iné porušenie pracovnej disciplíny, ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
  4. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Ako vidieť, zákonná ochrana pred výpoveďou sa nevzťahuje rovnako na všetky výpovedné dôvody. Hovoríme o