dnes je 15.7.2024

Input:

5/2004 Z.z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

5/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
585/2004 Z.z.
1. 12. 2004
mení § 49, § 57, § 49 a dopĺňa, § 57, §72
614/2004 Z.z.
25. 11. 2004
mení § 34 a dopĺňa, §34, § 36
1/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení §21, § 21 a dopĺňa, nová poznámka č. 22a)
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení 39 novelizačných bodov
528/2005 Z.z.
1. 1. 2006
dopĺňa § 13 a § 52
573/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 95 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
dopĺňa § 34, § 36 a nový § 72b
693/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení § 21, § 22 a dopĺňa nový § 72c
561/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 54
139/2008 Z.z.
1. 5. 2008
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
139/2008 Z.z.
1. 9. 2008
dopĺňa § 50b, § 50c
233/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa § 22
263/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
562/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
49/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
49/2009 Z.z.
31. 12. 2010
stráca účinnosť § 50e až § 50h
49/2009 Z.z.
31. 12. 2011
stráca účinnosť § 50d
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
463/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
594/2009 Z.z.
15. 1. 2010
mení a dopĺňa § 21 a § 22
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
373/2010 Z.z.
23. 9. 2010
dopĺňa § 50 a § 72
373/2010 Z.z.
1. 12. 2010
dopĺňa § 72
373/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
120/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 53d
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 29, § 30 a § 31
468/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa §50j, § 72s
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 12, § 13 a § 18
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 195 novelizačných bodov
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
15. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
Ruší čl. IV
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 67
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
310/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
311/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
336/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
353/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení §70
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 70 a § 72y
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 6, § 36 a poznámky pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 5
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
81/2017 Z.z.
1. 10. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 34 a poznámku pod čiarou
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení 6 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 62
64/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
108/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení, dopĺňa a vypúšťa 12 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 1. 2021
mení dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 63 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 29, § 53e a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
223/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 6
374/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
225/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
63/2020 Z.z.
27. 3. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
66/2020 Z.z.
4. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
95/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
127/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
dopĺňa § 72ap
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
dopĺňa § 72ar
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
480/2021 Z.z.
16. 12. 2021
dopĺňa § 72ara
82/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačné body
101/2022 Z.z.
1. 4. 2022
dopĺňa § 67
112/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
426/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
430/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
488/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 159 novelizačných bodov
488/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
65/2023 Z.z.
28. 2. 2023
mení 3 novelizačné body
65/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení § 54
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU
§ 2
(1) Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a) orgán štátnej správy,
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie”),
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad”),
d) samosprávny kraj,
e) obec,
f) občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)
g) zamestnávateľ,
h) partnerstvo podľa § 10,
i) uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j) záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k) zamestnanec,
l) samostatne zárobkovo činná osoba,
m) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce,
n) štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny”).
(2) Rovnaké postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky má aj
a) občan členského štátu Európskej únie,
b) rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny a ktorí majú oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,
c) štátny príslušník Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho rodinný príslušník, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí si uplatnili právo na voľný pohyb podľa osobitného predpisu2a) a ktorým toto právo zostáva zachované podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2b)
d) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl2c) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,2c)
e) štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie3) (ďalej len „dlhodobý pobyt”).
(3) Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.
(4) Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.
(5) Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie a rodinný príslušník občana Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. b) na účely tohto zákona je jeho
a) manžel,
b) priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela,
c) závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.
§ 3
Zamestnávateľ
(1) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(2) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj
a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou