dnes je 25.6.2024

Input:

Dohoda o nadčasovej práci

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.32 Dohoda o nadčasovej práci

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Dohoda o nadčasovej práci


uzavretá podľa § 97 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”)

Zamestnávateľom:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený:

Údaj o zápise v príslušnom registri:

(ďalej len „zamestnávateľ”)

a

Zamestnancom:

Titul, meno, priezvisko:

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

(ďalej len „zamestnanec”)

Článok I

Predmet dohody

  1. Predmetom tejto dohody je dojednanie zmluvných strán o vykonaní nadčasovej práce zamestnancom v zamestnávateľom stanovené dni a čase. Nadčasovú prácu na účely tejto zmluvy definujú zmluvné strany v súlade s § 97 ods. 1 Zákonníka práce.

Článok II

Osobitné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec vykoná nadčasovú prácu v dňoch:

od .................. do ................. v čase od............ hod. do ............ hod.  z dôvodu