Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Sumy základnej náhrady pri používaní áut pri pracovných cestách

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Praktické informácie - Iné informácie - Sadzobník pokút - Zamestnávateľ

Zamestnávateľ

 

1. register zamestnávateľov

[§ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“)]

a)     prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 EUR*)

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

2.   register poistencov a sporiteľov

[§ 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR*)

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)    neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec

 

3,32 – 1 659,70 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)    nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra

3,32 – 1 659,70 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%

 

3.   oznámenie prerušenia poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. c) zákona]

a)     oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

4.   oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

[§ 231 ods. 1 písm. d) zákona]

a)     oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

5.   výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz 

(ďalej len „výkaz“)

[§ 231 ods. 1 písm. f) zákona v znení neskorších predpisov]

a)     predloženie výkazu po lehote

1,60 – 663,80 EUR / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    nepredloženie výkazu vôbec

3,30 – 1 659,70 EUR /1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)     predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 EUR / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

6.   neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. k) zákona]

100,00 – 16 596,96 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

7.   nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly

(§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona)

100,00 – 16 596,96 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

8.   oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa

[§ 231 ods. 1 písm. m) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

9.   oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca

[§ 231 ods. 1 písm. n) zákona v znení neskorších predpisov]

a)    oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

10.    oznámenie štátu a zmeny štátu

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení  účinnom do 29. februára 2012]

a)    oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)    oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)    neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

11.    oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50% účasťou na majetku

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení  účinnom od 1. januára 2014]

a)   oznámenie po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)   neoznámenie vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)   oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)   neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

12.  neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: