Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Sumy základnej náhrady pri používaní áut pri pracovných cestách

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Praktické informácie - Iné informácie - Sadzobník pokút - SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba

 

1.   výpis z daňového priznania za príslušný kalendárny rok (ďalej len „výpis“)

(§ 228 ods. 1 a 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010)

a)    predloženie výpisu po lehote

16,60 – 166,00 EUR / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    nepredloženie výpisu vôbec

33,20 – 332,00 EUR / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

2.   prihlásenie (odhlásenie) na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie

(§ 228 ods. 3 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 1 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014)

a)    prihlásenie (odhlásenie) po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neprihlásenie (neodhlásenie) vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

3.   oznámenie prerušenia poistenia

(§ 228 ods. 4 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011)

a)    oznámenie prerušenia poistenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)    neoznámenie prerušenia poistenia vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

4.   oznámenie zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt

(§ 228 ods. 5 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 3 zákona v znení účinnom

od 1. januára 2011)

a)     oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)     neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

5.  oznámenie štátu a zmeny štátu

(§ 228 ods. 6 zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 4 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 do 29. februára 2012)

a)      oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)      neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)      oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)      neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

6.     neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

7.     oznámenie výšky príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3ods. 3 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 a oznámenie skutočností rozhodujúcich na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia

(§ 228 ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. januára 2015)

a)       oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b)       neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

c)       oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

d)       neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

e)       oznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného oprávnenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

f)        neoznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného oprávnenia vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

g)       oznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného dokumentu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

h)       neoznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného dokumentu vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 

 

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti

 

neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 EUR / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: