dnes je 23.6.2024

Najnovšie

Vykazovanie odpracovaného času zamestnávateľovi v roku 2024Garancia

19.6.2024, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Otázka: Chceli by sme sa poradiť ohľadom vykazovania odpracovaného času a následného dopadu na výpočet mzdy. Máme zamestnancov s pevným pracovným časom (7:00 – 15:30), ktorých občas potrebujeme poslať aj na nočné práce počas odstávok, ktoré sú plánované v čase 00:00 – 6:00 + cesta ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Konto pracovného času zamestnanca v roku 2024Garancia

18.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Otázka: Chceli by sme zistiť, či je pri vyhlásení čerpania konta pracovného času, ktoré zamestnávateľ vyhlásil týždeň dopredu, možné zrušiť toto čerpanie napr. 2 – 3 dni pred plánovaným čerpaním konta pracovného času. Odpoveď: Legislatívna úprava: Pri uplatňovaní konta pracovného ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Súhlas zamestnanca s evidenciou pracovného času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Zamestnanec nesúhlasil s údajmi uvedenými v evidencii pracovného času. Vyžaduje sa súhlas zamestnanca na schválenie evidencie pracovného času? Zákonník práce nevyžaduje súhlas zamestnanca. Zamestnanec sa môže brániť, ak ním zaevidovaný pracovný čas a  ...

Zaokrúhľovanie pracovného času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Ak zamestnanec skončil výkon práce napr. o 14.04 h, zamestnávateľ tento čas zaokrúhlil na 14.00 h alebo 14.05 h. Postupoval správne? Pracovný čas nemožno zaokrúhľovať (minúty, štvrťhodiny) ani smerom hore, ani smerom dole. Napr. zamestnanec vykonáva prácu ...

Pružný pracovný čas a výkon práce nad a pod rozsah prevádzkového času v praxiGarancia

18.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Praktický príklad: Zamestnanec má mesačný prevádzkový pracovný čas. V mesiaci má odpracovať spolu 160 hodín (20 dní x 8 hodín). Zamestnanec v posledný deň prišiel do práce tak, že prekročil celkový rozsah mesačného prevádzkového času o 10 minút. Vo všeobecnosti sa na takýto ...

Skrátenie pracovného času zamestnancom zo strany zamestnávateľa v roku 2024Garancia

17.6.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Otázka: Zamestnávateľ uvažuje o skrátení pracovnej doby v rámci poskytovania benefitov (bez krátenia mzdy), t. j. štandardný týždenný ustanovený pracovný čas by mal byť kratší ako 40 hodín pri jednozmennej prevádzke o 2,5 hodiny týždenne. V spoločnosti nepôsobia odbory, ani zástupcovia ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024Garancia

14.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V súvislosti so skončením pracovného pomeru si musí zamestnávateľ, resp. jeho personálny útvar, splniť niekoľko povinností. Medzi najvýznamnejšie  povinností, ktoré si musí zamestnávateľ splniť po skončení pracovného pomeru so zamestnancom  (resp. posledným zamestnancom ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov podľa Zákonníka práce v roku 2024Garancia

13.6.2024, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD. Kontrola vecí Pracovné právo upravuje vzťahy, v rámci ktorých môže dochádzať k značným stratám na životoch, zdraví, majetku, prírode i životnom prostredí. Kladie dôraz na to, aby sa pracovný proces nestal zdrojom ohrozenia alebo porušenia právom chránených záujmov. Pre naplnenie ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Právo zamestnávateľa na krátenie dovolenky zamestnancaGarancia

13.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Môže nastať situácia, že ste 60 dní odpracovali a váš pracovný pomer trval celý rok, no z dôvodu napríklad neplateného voľna, rodičovskej dovolenky, PN alebo OČR (kompletný zoznam viď §109 Zákonníka práce) určitú časť roka neodpracujete. Pokiaľ táto neodpracovaná časť roka ...

Obsah evidencie pracovného časuGarancia

13.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zákonník práce ustanovuje evidenciu nasledujúcich skutočností, ako aj spôsob ich evidencie: pracovný čas ( § 85 ZP a nasl.) − eviduje sa začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu v rámci rozvrhovaného pracovného času (napr. od 8.00 h do 12.00 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Faktory motivácieArchív

18.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Mojmír Kališ Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný” vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie pracovného výkonu a ako ich možno ovplyvniť tak ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pozn. okrem § 48 ZP viď. aj osobitné pravidlo v § 252o ZP . § 252o Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (1) Pracovný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľaArchív

1.3.2023, JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor ŽALOBA O NEPLATNÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl.  Zákonník práce Okresný súd:   ............. ...

Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnancaArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, dátum bydliska/pobytu) NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU PODĽA  § 60 ZP  ZÁKONNÍKA PRÁCE   Zamestnávateľ:    Názov spoločnosti: ......................................................   Sídlo spoločnosti: ...... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

26.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou, odvody a dane očami Ing. Renáty Blahovej

Systém zdravotných odvodov na Slovensku je európskym unikátom. Ide de facto o daň, ktorej výber sme pred 20 rokmi v Zajacovej reforme spriva...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákonníku práce od 1.8.2024

Lektor: Mgr. Marek Bugan

Dátum: 4.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín - novela Zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z.

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ODBORNÍK ODPORÚČA
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV